Warto pomagać!

W tym roku cały nasz zespół zamienił się w święte Mikołaje i razem przy­go­towal­iśmy paczki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno

Co roku bierzemy udział w tego typu akc­jach, ponieważ naszym zdaniem warto poma­gać. Chcemy wyko­rzysty­wać to, że jesteśmy tak zgranym zespołem i naszą pozy­ty­wną energie przekazy­wać dalej.

Kiedy tylko dostal­iśmy infor­ma­cje jakie jest zapotrze­bowanie dla dzieci w ośrodku, od razu zabral­iśmy się do pracy! Każdy zaan­gażował się w zakup akce­soriów sportowych i pomógł w pakowa­niu paczek.

Nasza reprezen­tacja pojechała do Izdebna i oso­biś­cie wręczyła prezenty dla dzieci

Radości było co niemiara!

Dostal­iśmy ręcznie robione podz­iękowa­nia za naszą pomoc, jesteśmy z nich bardzo dumni :)

Podziel się ze znajomym

Przegląd aktu­al­ności

Warto poma­gać!

warto-pomagacW tym roku cały nasz zespół zamienił się w święte Mikołaje i razem przy­go­towal­iśmy paczki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Dziecku…

15lecie CFM – 15 LAT SUKCESÓW

15lecie-cfm-15-lat-sukcesowCar­olina Fleet Man­age­ment pow­stała w 2001r. w odpowiedzi na coraz więk­sze zain­tere­sowanie usługami typu full…

Zobacz, jak przy­go­towywal­iśmy nasze…

zobacz-jak-przygotowywalismy-nasze-swiateczne-kartkiNiedawno mieliśmy przy­jem­ność wziąć udział w pro­jek­cie społecznym „Marz Kartkę”, pod­czas którego pra­cown­icy i właściciele…

Drugi turniej o puchar Car­olina Car Company…

drugi-turniej-o-puchar-carolina-car-company-i-carolina-fleet-managementW październiku odbył się drugi turniej o puchar Car­olina Car Com­pany i Car­olina Fleet Man­age­ment. W zma­gani­ach wzięło udział 8 reprezentacji…

Gala Busi­ness­woman Motors

gala-businesswoman-motorsCzas docenić kobi­ety biz­nesu. 10 listopada zor­ga­ni­zowal­iśmy wraz z firmą Car­olina Car Com­pany i mag­a­zynem „Busi­ness­woman & Life” galę…

Marz kartkę 2011

marz-kartke-2011Nasza firma miała przy­jem­ność wspól­nie z ucz­ni­ami z zespołu szkół nr 109 w Warsza­wie uczest­niczyć w akcji MARZ KARTKĘ 2011. W czasie…

Wywiad z Preze­sem CFM Maciejem…

wywiad-z-prezesem-cfm-maciejem-olesinskimZ Maciejem Ole­sińskim, dyrek­torem zarządza­ją­cym Car­olina Fleet Man­age­ment, o współpracy z Toy­otą, zmi­anach, jakie zaszły na pol­skim rynku i…

10 urodziny Car­olina Fleet Management

10-urodziny-carolina-fleet-managementJest nam niezwykle miło poin­for­mować, że nasza firma w grud­niu tego roku kończy 10 lat. Przez te min­ione lata staral­iśmy się zapra­cować na Państwa…

Toy­ota dla firm

toyota-dla-firmZapraszamy serdecznie do odwiedzenia nowej strony przy­go­towanej przez Toy­otę Motor Poland z myślą o klien­tach flo­towych. Zna­jdziecie tam Państwo szereg…

Trze­cie miejsce Toy­oty w rankingu…

trzecie-miejsce-toyoty-w-rankingu-rejestracji-samochodowZ wynikiem 25 221 sztuk Toy­ota znalazła się na trzecim miejscu w rankingu rejes­tracji samo­chodów osobowych w Polsce za rok ubiegły. Daje to 8%…

Toy­ota numerem 1 na świecie

toyota-numerem-1-na-swiecieKon­cern Toy­ota sprzedał w 2010 roku 8,42 mil­iona samo­chodów na całym świecie. Po raz trzeci z rzędu Toy­ota została najwięk­szym koncernem…

Odliczanie VAT tylko do końca grudnia…

odliczanie-vat-tylko-do-konca-grudnia-2010Przy­pom­i­namy, że jeszcze tylko do końca grud­nia będzie ist­ni­ała możli­wość odlicza­nia podatku VAT od wydatków związanych z zaku­pem, wyna­jmem i…

Prezen­tacja flo­towa Auris, Prius, LC 150

prezentacja-flotowa-auris-prius-lc-150W drugiej połowie marca 2010 na lot­nisku pod Sochaczewem odbyła się prezen­tacja nowych mod­eli samo­chodów Toy­oty. Prezen­tacja zor­ga­ni­zowana przez…

Zmi­ana siedzieby Car­olina Fleet…

zmiana-siedzieby-carolina-fleet-managamentInfor­mu­jemy, że Car­olina Fleet Man­age­ment Sp. z o.o. zmienića siedz­ibę. Od dnia 02.11.2009 r. zapraszamy Państwa na Al. Pry­masa Tysią­cle­cia 54 w…

Vat powraca do Toy­oty w pełnym wachlarzu…

vat-powraca-do-toyoty-w-pelnym-wachlarzu-oferowanych-samochodowPo wyroku ETS Toy­ota wprowadzia do swo­jej oferty samo­chody z pełnym odlicze­niem 22% podatku VAT. Do wyboru Klien­tów są Toyoty:…

Nowe reg­u­lacje doty­czące podatku VAT

nowe-regulacje-dotyczace-podatku-vat22 grud­nia 2008 r. Europe­jski Try­bunał Spraw­iedli­wości zak­wes­t­ionował obow­iązu­jące doty­chczas w Polsce przepisy ogranicza­jące możli­wość odliczania…

Wyniki Moto­ryza­cyjnego Raportu Specjalnego…

wyniki-motoryzacyjnego-raportu-specjalnego-za-2007rDotarł do nas najświeższy Moto­ryza­cyjny Raport Spec­jalny za 2007 r. i w związku z zamieszc­zonymi wynikami jest mi niezmiernie miło poin­for­mować, że…

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA