Wizja

Aspiruję do tego, aby kierowana przeze mnie firma była postrze­gana jako rzetelny part­ner biz­ne­sowy, aby pode­j­mowane przeze mnie decyzje nie były mechan­iczne a pro­ce­dury i umowy nigdy nie były oder­wane od potrzeb Klienta. Oso­biś­cie dbam o to, aby wszys­t­kich, którzy tworzą tę firmę, cechował pro­fesjon­al­izm, życzli­wość i zrozu­mie­nie dla potrzeb Klienta.

Wierzę, że biznes tworzą ludzie, dlat­ego to właśnie oni są fun­da­mentem firmy i budują jej wartość.


Maciej Ole­siński — CEO, Prezes Zarządu


 

Misja

Misją naszej firmy jest szczegółowa i troskliwa opieka nad samo­chodami służbowymi naszych Klien­tów. Codzi­en­nie pracu­jemy nad dostar­cze­niem najlep­szych i możli­wie naj­tańszych rozwiązań w zakre­sie obsługi flot samochodowych.

Klient jest dla nas part­nerem a ofertę szy­jemy zawsze na miarę Jego potrzeb. Wierzymy, że tylko takie pode­jś­cie może być punk­tem wyjś­cia do naw­iąza­nia i utrzy­ma­nia dobrych relacji przez długie lata.

Nie jesteśmy między­nar­o­dową kor­po­racją, dzięki czemu możemy dzi­ałać szy­b­ciej, bardziej elasty­cznie lub jeśli trzeba niekon­wencjon­alne. Nie jest to pusty frazes, czego dowo­dem jest brak „infolinii”, którą zastępu­jemy przy­dzie­le­niem oso­bis­tego opiekuna, który dba o załatwianie bieżą­cych spraw związanych z użytkowaniem fir­mowego auta.

Zespół Car­olina Fleet Man­age­ment
 

Historia

Car­olina Fleet Man­age­ment pow­stała w 2001r. w odpowiedzi na coraz więk­sze zain­tere­sowanie usługami typu full ser­vice leas­ing w zakre­sie samo­chodów służbowych. Od samego początku firmę tworzyli, pracu­jący w niej do dzisiaj, eksperci w dziedzinie finan­sów, pasjonaci moto­ryza­cji oraz znawcy rynku ubezpieczeniowego.

Byliśmy prekur­sorem pro­gramu do obsługi flot samo­chodowych Toy­ota Cor­poCars Management.

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA