Nasz zespół

Car­olina Fleet Man­age­ment to ludzie, którzy są naszą najwięk­szą wartoś­cią i fun­da­mentem firmy. Z pasji rodzą się najpiękniejsze rzeczy, dlat­ego nasz zespół tworzą miłośnicy moto­ryza­cji, finan­sów i zarządza­nia, osoby ambitne i zaan­gażowane w swoją pracę. Dzięki pro­fesjon­al­iz­mowi i umiejęt­noś­ciom naszych pra­cown­ików jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwa­niu. W pracy staw­iamy na dobre relacje z Klien­tami i w zes­pole. Kładziemy nacisk na rozwój, wyz­nacza­jąc sobie cią­gle nowe cele.

Misja

Misją naszej firmy jest szczegółowa i troskliwa opieka nad samo­chodami służbowymi naszych Klien­tów. Codzi­en­nie pracu­jemy nad dostar­cze­niem najlep­szych i możli­wie naj­tańszych rozwiązań w zakre­sie obsługi flot samochodowych.

Klient jest dla nas part­nerem a ofertę szy­jemy zawsze na miarę Jego potrzeb. Wierzymy, że tylko takie pode­jś­cie może być punk­tem wyjś­cia do naw­iąza­nia i utrzy­ma­nia dobrych relacji przez długie lata.

Nie jesteśmy między­nar­o­dową kor­po­racją, dzięki czemu możemy dzi­ałać szy­b­ciej, bardziej elasty­cznie lub jeśli trzeba niekon­wencjon­alne. Nie jest to pusty frazes, czego dowo­dem jest brak „infolinii”, którą zastępu­jemy przy­dzie­le­niem oso­bis­tego opiekuna, który dba o załatwianie bieżą­cych spraw związanych z użytkowaniem fir­mowego auta.

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Assistance

Pomoc i samochód zastępczy


Dział operacyjny

Zna­jdź swo­jego opiekuna


Dział handlowy

Zostań naszym klientem


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA